Milḥamot Adonai

von Moses Nachmanides
Moses ben Nachman, Moses ben Nahman, Nachmanides