Agobardo pax sit

von Agobardus Lugdunensis
Agobard von Lyon