Liber I

von Agobardus Lugdunensis
Agobard von Lyon