[Epistola encyclica]

von Athanasius Alexandrinus latinus