[Hippias maior]
Hippias I

von Plato latinus
Platon