Lat. Übersetzung: Iohannes Chrysostomus, Homiliae in evangelium Iohannis
Homiliae in Iohannem

von Burgundius Pisanus
Burgundio of Pisa, Burgundio Pisano, Burgundio Piso, Burgundio von Pisa, Burgundione Pisano, Iohannes Burgundius, Iohannes Burgundius Pisanus, Jean Burgundio, Jean Burgundio de Pise, Johannes Burgundius, Johannes Burgundius Pisanus