Pred. 92 'Cum sero factum esset' (Ioh. 20, 19) [LS 38*]
Dominica in octava Paschae

von Echardus de Hochheim OP
Eckhart OP, Maître Eckhart, Meister Eckhart