Pred. 70 'Modicum, et iam videbitis me' (Ioh. 16, 16) [LS 40*]
Dominica tertia post octavam Paschae

von Echardus de Hochheim OP
Eckhart OP, Maître Eckhart, Meister Eckhart