Pred. 69 'Modicum, et iam non videbitis me' (Ioh. 16, 16) [LS 39*]
Dominica tertia post pascha

von Echardus de Hochheim OP
Eckhart OP, Maître Eckhart, Meister Eckhart