Pred. 63 'Man liset hütt da haime' (cf. 1 Ioh. 4, 16) [LS 51*]
Dominica prima post festum Trinitatis

von Echardus de Hochheim OP
Eckhart OP, Maître Eckhart, Meister Eckhart