Pred. 4 'Omne datum optimum' (Iac. 1, 17-21) [LS 41*]
Dominica quarta post octavam Paschae

von Echardus de Hochheim OP
Eckhart OP, Maître Eckhart, Meister Eckhart