Epistola de libero arbitrio

von Moses Narbonensis